معرفی

مشخصات فردی

محمد رحمانی

نام - نام خانوادگی : محمد   رحمانی

پست الکترونیکی : m_rahmani@azad.ac.ir ; mrdrahmani33@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضیات محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ازاد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389-01-01

محمد رحمانی
محمد رحمانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^